Suomeksi in English på svenska
Palvelut
Pal­ve­lu­ha­ke­mis­to
Asu­mi­nen »
Maa­seu­tu­pal­ve­lut
Si­vis­tys­pal­ve­lut »
Lo­mak­keet »
Sosiaali- ja terveyspalvelut »
Tekninen toimi »
Ravinto- ja puhtauspalvelut »
Rakennusvalvonta ja ympäristötoimi
» Ra­ken­nus­val­von­ta
» Korjaus- ja energia -avustukset
» Ym­pä­ris­tön­suo­je­lu
» Ter­veys­val­von­ta
» Eläin­lää­kin­tä
Palo- ja pelastustoimi
Sa­ta­mat »
Taksat ja maksut »
Jouk­ko­lii­ken­ne »
« Edellinen | Seuraava »

Rakennusvalvonta

Rakentamiseen liittyvien asioiden ohjauksessa ja neuvonnassa Sinua palvelevat:

Rakennustarkastaja
Leena Penttilä
P. 044-7246 344
etunimi.sukunimi(at)merikarvia.fi

Toimistosihteeri
Tarja Niemi
P. 044-7246 345
etunimi.sukunimi(at)merikarvia.fi
Rakennusvalvonta on viranomaistoimintaa, jonka tavoitteena on mm. edistää hyvää rakennustapaa, turvallisen, terveellisen ja viihtyisän maiseman toteutumista, kehittämistä ja säilymistä huomioiden ympäristönäkökohdat.

Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävät:
-valvoa kaavojen noudattamista
-huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä
-valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa siten kuin siitä säädetään.
-poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen käsittely ja valmistelu.


RAKENNUSJÄRJESTYS 2007.pdf (PDF-dokumentti, 138 kt)
Minkälaiseen rakentamiseen tarvitaan lupa:

Rakennuslupa:
uudisrakennus
lisärakennus (laajennus)
uudestaan rakentamiseen verrattava muutos (vanhan rakennuksen rakennusosien uusiminen uudisrakentamiseen verrattavalla tavalla)
rakennuksen kerrosalaan laskettavan tilan lisääminen (esim. ullakkotilan muutos asuintilaksi, autokatoksen muutos autotalliksi, autotallin muutos asuintilaksi tai vast.)
muu korjaus- ja muutostyö, jos sillä voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin. (esim. uutta savupiippua vaativa tulisija)
rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muutos (esim. varaston muutos korjaamoksi, karjarakenuksen muutos konesuojaksi)
Toimenpidelupa:
tarvitaan mm. erilaisten rakennelmien rakentamiseen kuten esim. kioskit, katokset, vajat
katsomot tai vastaavat
asuntovaunun tai vastaavan laitteen pitäminen paikallaan muuta kuin tavanomaista retkeilyä varten
masto (>30m), piipun, varastointisäiliö, muistomerkin tai vastaavan rakentamiseen
suurehkon laiturin tai muun vesirajalaitteen rakentamiseen
suurehkon varastointi- tai pysäköintialueen rakentamiseen
rakennusten julkisivujen muuttamiseen kuten kattomuutokset, ulkoverhousten, ikkunajaon tai vastaavien muutosten tekemiseen
mainoslaitteiden pystyttämiseen tai kiinnittämisiin
kiinteän aidan rakentamiseen, aidan korkeus vähintään 1200 mm
asuinhuoneistojen yhdistämiseen ja jakamisiin
talousjätevesijärjestelmä (vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella)

Toimenpideilmoitus
enintään 50 m²:n suuruisen tulisijattoman ja lämpöeristämättömän talousrakennuksen rakentamiseen kaava-alueen ulkopuolella
rakennuksen tai sen osan purkamiseen (ilmoitus 30 päivää ennen työhön ryhtymistä, ilmoituksen perusteella harkitaan mahdollisen purkamisluvan tarve)
tontin tai rakennuspaikan käyttäminen siten, että pihamaan käyttäminen asemapiirroksessa edellytetyllä tavalla muuttuu
Rakennuksen purkamislupa
rakennuksen purkamiseen asema-kaava alueella tarvitaan erillinen purkamislupa
Maisematyölupa
Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa asemakaava-alueella tai vahvistetulla yleiskaava-alueella.
Poikkeaminen ja rakentaminen suunnittelutarvealueella
Joissakin tilanteissa ennen rakennusluvan myöntämistä tarvitaan ns. poikkeamispäätös. Tällaisia kohteita ovat mm. rakennusoikeuksien vähäistä suuremmat ylitykset, kaavoittamattomille rannoille rakennettavat loma-asunnot, eräät rakennussuojelua koskevat asiat , rakennuskieltoasiat sekä vahvistetun asema- tai yleiskaavan vastaiset hankkeet. Lisäksi loma-asunnon muutos asuinrakennukseksi vaatii poikkeamisluvan. Poikkeamispäätöksen tekee joko alueellinen ELY-keskus tai kunnanhallitus.
Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan lähinnä kaavoittamattomia taajaan asuttuja kyläkeskuksia tai vastaavia alueita. Ennen rakennusluvan myöntämistä tällaiselle alueelle tarvitaan erillinen ns. suunnittelutarveratkaisupäätös.

Rakennusluvan hakeminen
Rakennuslupaa haetaan erillisellä rakennuslupahakemuksella, jota saa mm. kunnanvirastolta. Rakennuslupahakemukseen on liitettävä mukaan erinäinen määrä liitteitä, kuten:
selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta, lainhuutotodistus tai kopio kauppakirjasta
kaupparekisteriote, mikäli hakijana on osakeyhtiö tai kommandiittiyhtiö
rakennushankeilmoitus, RH-1 ilmoitus
pääpiirustukset kahtena (2) sarjana
selvitys naapurin kuulemisesta/suostumuksesta
mahdollinen poikkeamispäätös/suunnittelutarveratkaisu
tieliittymälupa, mikäli rakennushanke edellyyttää uuden liittymän tekemistä yleiselle tielle
suunnitelma jätevesien johtamisesta, jollei ole mahdollista liittyä kunnan verkkoon
energiatodistus ja -selvitys

Lupahakemus tulisi toimittaa henkilökohtaisesti tai suunnittelijan välityksellä rakennustarkastajalle. Suunnitelmia olisi hyvä käydä esittelemässä ennakkoon jo luonnosvaiheessa, jolloin mahdolliset puutteet ja korjausten tarpeellisuus sekä muut rakentamiseen liittyvät seikat selviäisivät riittävän ajoissa.
Rakennuslupahakemuksessa on ilmoitettava hankkeelle pätevä pääsuunnittelija (asuinrakennushankkeissa vähintään rakennusmestari-tasoinen koulutus). Pääsuunnittelijan tehtävänä on mm. huolehtia rakennushankkeen suunnitelmien riittävästä laadusta ja laajuudesta niin, että suunnitelmilla voidaan osoittaa rakentamiselle asetettujen vaatimusten täyttyminen.
Suunnittelijan pätevyys määräytyy Suomen Rakentamismääräyskokoelman osan A 2 mukaan.
Lisää pääsuunnittelijan tehtävistä on mainittu Suomen RakMk osassa A2.

Pääpiirustuksilla tarkoitetaan pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustuksia.

Päätökset lupa-asioissa annetaan julkipanon jälkeen eli ne ovat julkisesti nähtävillä kunnan ilmoitustaululla. Rakennustarkastajan myöntämän luvan käsittelyaika on n. 3 viikkoa, lautakunnassa käsiteltävän luvan n. 1 - 1,5 kk.
Rakennusluvan saatuaan rakentajan on haettava hankkeelle vastaava työnjohtaja(voidaan ilmoittaa jo hakuvaiheessa) ja kvv-työnjohtaja (kiinteistön vesi- ja viemäritöistä vastaava) sekä pyydettävä rakennusvalvontaviranomaiselta aloituskokouksen pitämistä, mikäli tätä on lupapäätöksessä edellytetty. Aloituskokous pidetään ennen rakennustöiden aloittamista.


Tähän sivuun viittaavat palveluhakemiston hakusanat:
Rakennusvalvonta
Päivitetty 4.4.2018 - Tulostettava versio -
 
 
 Merikarvian kunta • Kauppatie 40, 29900 Merikarvia • puh. 044 7246 333 • etunimi.sukunimi@merikarvia.fi