Suomeksi in English på svenska
Etusivu
50 kunnanjohtajan julistus elinvoimasta
Vuoden 2018 talousarviosta ja sen perusteista
Etusivu > Vuoden 2018 talousarviosta ja sen perusteista
« Edellinen | Seuraava »

Vuoden 2018 talousarviosta ja sen perusteista

Rauhallista joulua ja hyvää kunnan juhlavuotta 2018
Pentti Ala-Luopa, kunnanjohtaja
VUODEN 2018 TALOUSARVIOSTA JA SEN PERUSTEISTA
Pääministeri Sipilän hallituksen linjaama sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksella vuodesta 2020 alkaen tulee olemaan merkittävä vaikutus myös Merikarvian kunnan talouteen. Yhtäältä toimintakulut pienenevät merkittävästi sosiaali- ja terveystoimen rahoitusvastuun poistuessa kunnista valtiolle ja maakunnille. Toisaalta kunnan valtionosuustulot tulevat pienentymään merkittävästi ja lisäksi kaikkien kuntien kunnallisveroprosenttia lasketaan 12,3 % vuoden 2019 veroprosentista. Vuonna 2015 annettu laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta pudottaa Merikarvian kunnan valtionosuudet vuoden 2020 tasolla 592 euroa/asukas, joka tarkoittaa noin 1,9 miljoonaa euroa vähemmän valtionosuuksia vuoteen 2014 verrattuna. Merikarvian kunta sai peruspalvelujen valtionosuuksia vuona 2015 12,3 M€ ja saanee vuonna 2018 11,5 M€.

Sotevalmistelun seurauksena nykyinen valtionosuuslaki muuttuu ja uusilla siirtymä- ja muunnosrajoittimella vuoden 2019 taloustilanne pyritään säilyttämään neljäksi vuodeksi, jolloin muutos saa olla korkeintaan 100 €/as. Muutoksen kokonaisvaikutusta on vaikea arvioida. Tulevien vuosien kannalta oleellista on näin vuoden 2019 tulos, joka määritellään poistojen ja vuosikatteen suhteella. Kunta myy palveluksia Porin perusturvalle; ravintomyynti 470 000 €, siivouspalvelut lähes 300 000 € ja vuokrat ja kiinteistöhuolto runsaat 300 000 €. Tuleva oteuudistus ja sen järjestämisellä on tärkeä näin merkitys kunnankin tulevaan toimintaan ja mm. ravinto- ja siivoustoimen henkilöstöön.
Taloussuunnitelman mukaan taloustilanne muuttuu lähivuosina merkittävästi ja tämä muodostaa tietynlaisen epävarmuustekijän tilanteessa, jos kertyneitä ylijäämiä joudutaan nopeasti purkamaan: pahimmassa tilanteessa kassavarat ovat vähissä ja joudutaan nopeaan lisärahoitustarpeeseen toiminnan sekä investointien rahoituksen turvaamiseksi. Uhkakuvana on vuosialijäämä, paineet veroprosentteihin, kasvava lainamäärä sekä alentuva omavaraisuus ja maksuvalmius. Alhainen veroprosentti, pieni lainamäärä ja vankka tase ovat puskureita, jotka estävät kunnan ajautumisen nopeasti kriisikunnaksi.
Vuoden 2018 talousarvion valmistelussa on jossain määrin ennakoitu vuoden 2019 tilannetta, mutta suuria toimintamuutoksia ja rankkaa menojen karsintaa ei tehty. Vuoden 2018 talousarvion vuosikate on 591 413 € ja lautakuntakäsittelyn mukainen alijäämä 1,3 M€ poistojen jälkeen saatiin -720 162 euron alijäämään.

Alkavalle vuodelle lähtökohtana on se, että vuoden 2017 tulos lienee lievästi positiivinen. Vuoden 2018 talousarvion toimintakulut ja -kate on likipitäen samat kuin vuoden 2017 toteutumaennusteen tunnusluvut. Vuosikatteen ja tuloksen heikentyminen johtuu pääosin laskevista valtionosuuksista. Vaikka ensi vuoden tulojen ja menojen epäsuhde on merkki heikentyvästä taloudesta, syntyvä alijäämä ei muodosta kunnalle taseriskiä, koska taseessa on menneiden vuosien ylijäämiä käytettävissä 7,7 milj. €. Taseen purkaminen pienentää kassavaroja.
Talousarvio on laadittu realistisesti siten, että nykyiset toiminnat ja palvelut pääosin turvataan. Erityistä palvelujen supistusta ei toteuteta, mutta määrärahoja on karsittu siten, että vuosikate ja tulos voitiin saada hyväksyttäväksi. Myönnettävissä määrärahoissa pysyminen edellyttää tarkkaa seurantaa ja tarvittaessa nopeaa reagointia. Talousarvio on haaste toteuttajille ja eri tehtäviä ja toimintatapoja on pakko arvioida säästöjen saamiseksi. Arviointia on tehtävä vuokrien, maksujen, taksojen, organisoinnin, toimintatapojen ja tuotettavien palvelujen suhteen kattavasti.

Kustannuspaikkojen määrärahoja on karsittu juustohöyläperiaatteella ja joitakin palveluja karsimalla. Toisaalta kaikkia ensi vuoden vastasyntyneitä muistetaan suuremmalla lahjalla kunnan juhlavuoden kunniaksi. Sivistystoimessa on tehty pienet leikkaukset kerhotunteihin ja taiteen perusopetukseen, koulukuljetuksiin ja lukion tunteihin sekä avustuksiin. Yleishallinnossa vähennettiin kokouspalkkioita ja palveluostoja ja lisättiin myyntituloja sekä arvioimalla uudelleen perusturvan ja erikoissairaanhoidon menoja. Kehittämispalvelujen ja työllistämisen tehtävässä menoja karsittiin kehittämispäällikön virkavapaan, markkinointimäärärahojen ja työllistämisen ns. Kela-sakkomaksuja vähentämällä. Teknistä tointa tasapainotettiin karsimalla alueiden ja kiinteistöjen kunnossapitoa sekä asiantuntijapalveluja. Lisätuloja saadaan vuokria korottamalla ja nostamalla vesi- ja jäteveden käyttömaksuja 1.10.2018 ja perusmaksuja 1.1.2019.
Talousarvio kuitenkin turvaa kunnan palvelut. Taloutta on tasapainotettu vesi- ja jätevesimaksujen korotuksella, metsänmyynnillä (100 000 €), muun omaisuuden myynnillä (tontit, Tuorilan ja Koittankosken koulut). Vesi- ja jätevesimaksuja kerätään yhteensä 538 000 €. Rakennusten ja asuntojen vuokratuloa kertyy 873 000 €. Päivähoidon hoitomaksuja kertyy 48 700 € ja kansalaisopiston opintomaksuja 50 000 €, rakennusvalvontamaksuja 35 200 € ja venepaikoista 10 000 €.
Erikoissairaanhoitoon varataan vuoden 2017 muutetun talousarvion mukainen 4,5 milj. €, mikä on vähemmän kuin vuonna 2017 arvioidaan käytettävän. Pienen kunnan erikoissairaanhoidon menot vaihtelevat varsin paljon vuosittain, kasvua vuodesta 2016 yli 600 000 M€. Porin perusturvan yhteistoiminta-alueen kunnalle lankeava maksuosuus on 8,5 milj. € noudattaa myös vuoden 2017 tasoa. Perusturvaan ja erikoissairaanhoitoon varatut määrärahat muodostavat talousarvion suurimman riskitekijän, mikä johtuu näiden taloudellisesta merkityksestä ja myös erityisesti erikoissairaanhoidon ennakoimattomuudesta. Posalle maksetaan 100 000 € ympäristönterveydenhuollosta ja keväästä 2016 alkaen myös ympäristönsuojelusta.

Verotulojen kehitys koko maassa ja Merikarvialla arvioidaan maltillisesti. Merikarvian kunnan kunnallis-, yhteisö- ja kiinteistöverotulot ovat kehittyneet vakaasti viime vuosina, tosin vuoden 2016 lopulla jouduttiin palauttamaan liikatilityksiä. Vuoden 2018 talousarvion verotuloarvio on hiukan isompi kuin 2017 arvio. Kunta jatkaa edelleen 19.5 %:n kunnallisverolla, samana vuodesta 2007 lähtien, vain maakunnassa Eurajoella on alhaisempi. Kunnallisverotuloa saataneen 8 M€., kiinteistöveroa 1 € ja yhteisöveroa 0,7 €. Veroprosentteja jouduttaneen korottamaan vuodelle 2020.
Kunta maksaa palkkoja 5,2 M€ ja sivukuja 1,5 M€. Kilpailukykysopimuksen lomarahaleikkaus vähentää menoja n 70 000 €. Kunta-alan sopimuskausi päättyy 2018 tammikuussa. Talousarvion palkat on varattu syyskuun 2017 palkkatason mukaisesti, mutta sopimuskorotuksiin ei ole varauduttu. Valtakunnallisissa sopimusneuvotteluissa on varmasti korotuspaineita, mutta ajoitusta ja määrää ei tässä tiedetä. Yhden prosentin sopimuskorotus merkitsee Merikarvian kunnalle runsaan 60 000 euron palkkamenokasvua vuodessa. Talousarvio ei sisällä oleellisia henkilömuutoksia.
Erilaisia asiantuntijapalveluksia ostetaan 189 700 eurolla ja ICT-palveluksiin käytetään 76 625 €. Matkustus ja kuljetus vie 582 232 €, mikä on valtaosin koulukuljetuksia. Elintarvikkeita ostetaan lähes 290 000:lla.
Määrärahoja on varattu mm. tieavustuksiin 45 000 €, vapaa-aikalautakunnan avustuksiin 28 000 €. Kunta ostaa edelleen jääaikaa Merikarvian jäähalli Oy:ltä 75 000 eurolla. Merkittävää on työllistämispalveluiden määräraha, 429 818 €, Lisää panostetaan myös kehittämispalveluihin 301 506 €, menot kaksinkertaistuvat vuoteena 2016 verrattuna kasvua n. 150 000€), hanketoimintaa, Prizztech Oy:n, projekteja, markkinointia, ostopalveluja. Tekes-rahoitteisella hankkeella tuetaan kunnan johtamisen ja elinvoiman kehittämistä jatketaan ostamalla konsulttipalveluksia lähes 72 000 eurolla, kunnan oma vastaava rahoitus virkamiestyönä.
Rakennusten ja alueiden kunnossapitoon ja rakennusmateriaaliin varataan 341 500 €. Kunta käyttää sähköön 305 000 €, lämpöön 222 000 eurolla sekä osta vettä runsaalla 135 000 eurolla. Erilaisia avustuksia kunta maksaa 522 500 eurolla, (mukana kuntalisä) suurimpana lasten kotihoidon tuki 251 000 € ja osallistuminen pitkäaikaistyöttömien ns. Kelaosuudenmaksuun 120 000 €:lla.
Vuonna 2017 kunnan velkamäärä/as, kokonaisuudessaan, 1,1 M€, on hyvin alhainen kuntien keskiarvoihin verrattuna. Talousarviolainoja on vuoden 2017 lopulla 345€/as. Tämä on yhdeksännes valtakunnallisesta keskiarvosta. Kunnan lainamäärä oli vuonna 2006 3,6 milj. €. Toteutuneet hankkeet on voitu maksaa kassasta maksuvalmius säilyttäen.
Vuosien 2017 - 2019 investointisuunnitelman mukaan investoidaan 1-1,5 milj. € vuosittain. Vuoden 2018 investoinnit rajataan lähelle poistojen määrää siten, että investoinnit ovat 1,3 M€. Suuret poistot rasittavat vuosittain kunnan tulosta. Suurena hankkeena on koulukeskuksen teknisen työn tilan saneeraus ja lukion aulan laajennus, irtaimistoineen 700 000 €. Lisäksi on runsaasti pieniä hankintoja.
Investointeja vuonna 2018:
• Koulukeskuksen teknisen työn tilan saneeraus ja lukion aulan laajennus 700 000 €
• Tulvatorjuntajärjestelyt 120 000 €
• Luotokulman tien alkuosan kunnostus 85 000 €
• Jukolan caravaanialue 80 000 €
• Kunnan viraston IT-hankinnat 70 000 €
• Ala- ja yläkoulun digiloikka II ja lukion läppärit 55 000 €
• Messinkimäen ja Tuorilantien kiinteistöjen lämmitysjärjestelmät 50 000 €
• Varaus tontti- ja kiinteistöhankintoihin 50 000 €
• Tuorilantien kiinteistön saneeraus 50 000 €
• Kiinteistötraktorin hankinta 45 000 €
• Päiväkodin Muksulan wc ja lattia 35 000 €
• Kauppatien risteyksen siirto 33 000 €
• Pohjoisen rantatien viemäri 30 000 €
• Kaavateiden asfaltointi 30 000 €
• Tuorilan vanhantien silta ja tie 30 000 €
• Kaava-alueen vesi- ja viemärijohdot 30 000 €
• Kräsouran laituri ja retkipaikka 30 000 €
• Meritien valaistus 21 000 €
• Päiväkodin keittiötiski 15 000 €
• Aggregaatit 15 000 €
• Tapion katuvalot 15 000 €
Päivitetty 21.12.2017 - Tulostettava versio -
 
 
 Merikarvian kunta • Kauppatie 40, 29900 Merikarvia • puh. 044 7246 333 • etunimi.sukunimi@merikarvia.fi