Suomeksi in English på svenska
Etusivu
50 kunnanjohtajan julistus elinvoimasta
Kunnanjohtajan katsaus vuoteen 2016
Vuoden 2017 talousarviosta ja sen perusteista
Etusivu > Vuoden 2017 talousarviosta ja sen perusteista
« Edellinen | Seuraava »

Vuoden 2017 talousarviosta ja sen perusteista

Pääministeri Sipilän hallituksen linjaama sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksella vuodesta 2019 alkaen tulee olemaan merkittävä vaikutus myös Merikarvian kunnan talouteen. Yhtäältä toimintakulut pienenevät merkittävästi sosiaali-ja terveystoimen rahoitusvastuun poistuessa kunnista valtiolle ja maakunnille. Toisaalta kunnan valtionosuustulot tulevat pienentymään merkittävästi ja uudistus merkitsee, että kaikkien kuntien kunnallisveroprosenttia lasketaan 12,3 % vuoden 2018 veroprosentista.
Vuonna 2015 annettu laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta pudottaa Merikarvian kunnan valtionosuudet vuoden 2020 tasolla 592€/asukas, joka tarkoittaa noin 1,9 miljoonaa euroa vähemmän valtionosuuksia vuoteen 2014 verrattuna. Merikarvian kunta sai peruspalvelujen valtionosuuksia vuona 2014 12,7 M€ ja saanee vuonna 2017 12,1 M€. Vähennystä 657 000 €, josta em. lain mukainen siirtymävähennys on 594 000 € (180€/as). Siirtymävähennys vuodelle 2018 on n 250 000 lisää(260€/as).
Uudistus voidaan kuitenkin nähdä mahdollisuutena, joka korvaa osaltaan Merikarvian kunnan valtionosuusmenetyksiä vuodesta 2019 alkaen. Sotevalmistelun seurauksena nykyinen valtionosuuslaki muuttuu ja uusilla siirtymä- ja muunnosrajoittimella vuoden 2018 taloustilanne pyritään säilyttämään neljäksi vuodeksi, jolloin muutos saa olla korkeintaan 100 €/as. Tulevien vuosien kannalta oleellista on näin vuoden 2018 tulos, joka määritellään poistojen ja vuosikatteen suhteella. Kunta myy palveluksia Porin perusturvalle; ravintomyynti 500 000€, siivouspalvelut 280 000 € ja vuokrat ja kiinteistöhuolto 350 000€. Tulevalla soteuudistuksella ja sen järjestämisellä on näin tärkeä merkitys kunnankin tulevaan toimintaan.
Taloussuunnitelman mukaan taloustilanne muuttuu lähivuosina merkittävästi ja tämä muodostaa tietynlaisen epävarmuustekijän tilanteessa, jos kertyneitä ylijäämiä joudutaan nopeasti purkamaan. Pahimmassa tilanteessa kassavarat ovat vähissä ja joudutaan nopeaan lisärahoitustarpeeseen toiminnan ja investointien rahoituksen turvaamiseksi. Uhkakuvana on vuosialijäämä, paineet veroprosentteihin, kasvava lainamäärä sekä alentuva omavaraisuus ja maksuvalmius.
Kunnanvaltuusto hyväksyi 19.12.2016 ensi vuoden talousarvion. Vuoden 2017 talousarvion valmistelussa on jossain määrin ennakoitu vuoden 2018 tilannetta, mutta rankkaa menojen karsintaa ei tehty. Mm. karsintalistalla harkinnassa ollut kunnan oma kotihoidon kuntalisä säilytettiin vielä toistaiseksi. Tehtävien kustannuspaikkojen määrärahoja on karsittu juustohöyläperiaatteella. Talousarvio on laadittu realistisesti siten, että nykyiset toiminnat ja palvelut pääosin turvataan. Erityistä palvelujen supistusta ei toteuteta, mutta määrärahoja on karsittu siten, että vuosikate ja tulos voitiin saada hyväksyttäväksi. Talousarvio kuitenkin turvaa kunnan palvelut. Myönnettävissä määrärahoissa pysyminen edellyttää tarkkaa seurantaa ja tarvittaessa nopeaa reagointia. Talousarvio on haaste toteuttajille ja eri tehtäviä ja toimintatapoja on pakko arvioida säästöjen saamiseksi. Arviointia on tehtävä vuokrien, maksujen, taksojen, organisoinnin, toimintatapojen ja tuotettavien palvelujen suhteen kattavasti.
Taloutta on tasapainotettu vesi- ja jätevesimaksujen korotuksella (maksut 506 000 €, korotus 60 000 €), metsänmyynnillä (100 000 €), muun omaisuuden myynnillä (tontit, Tuorilan ja Koittankosken koulut). Merkittävää on se, että kuljetuskustannuksissa saataneen lähes 100 000 € säästö onnistuneen kilpailutuksen ja järjestelyjen seurauksena (määräraha 555 560€). Joukkoliikenteen bussilinjojen tukemiseen varataan uusi kunnan määräraha. Rakennusten ja asuntojen vuokratuloa kertyy 966 000 €.
Vuoden 2017 talousarvion vuosikate on 834 743 € ja tulos poistojen jälkeen -352 686 € alijäämäinen. Alkavalle vuodelle lähtökohtana on se, että vuoden 2016 tulos lienee lievästi alijäämäinen. Vaikka ensi vuoden tulojen ja menojen epäsuhde on merkki heikentyvästä taloudesta, syntyvä alijäämä ei muodosta kunnalle taseriskiä, koska taseessa on menneiden vuosien ylijäämiä käytettävissä 7,5 milj. €.
Erikoissairaanhoitoon varataan 4,2 milj. €. Pienen kunnan erikoissairaanhoidon menot vaihtelevat varsin paljon vuosittain, kasvua vuodesta 2015 0,4 M€. Porin perusturvan yhteistoiminta-alueen kunnalle lankeava maksuosuus n. 8,59 milj. € noudattaa vuosien 2015- 2016 tasoa. Tosin menot kasvavat, mikäli Merikarvian terveysaseman sulku halutaan minimoida ja hoitajamitoituksen lasku perutaan. Perusturvaan ja erikoissairaanhoitoon varatut määrärahat muodostavat talousarvion suurimman riskitekijän, mikä johtuu näiden taloudellisesta merkityksestä ja myös erityisesti erikoissairaanhoidon ennakoimattomuudesta. Posalle maksetaan 102 000 € ympäristönterveydenhuollosta ja keväästä 2016 alkaen ympäristönsuojelusta.
Verotulojen kehitys koko maassa ja Merikarvialla arvioidaan maltillisesti. Merikarvian kunnan kunnallis-, yhteisö- ja kiinteistöverotulot ovat kehittyneet suotuisasti viime vuosina, tosin vuoden 2016 lopulla joudutaan palauttamaan liikatilityksiä. Vuoden 2017 talousarvion verotuloarvio noin 500 000 € pienempi kuin 2015 tilinpäätöskirjaus. Kunta jatkaa edelleen 19.5 %:n kunnallisverolla, samana vuodesta 2007 lähtien, vain Eurajoella on alhaisempi. Kunnallisverotuloa saataneen 8 M€., kiinteistöveroa 980 000 € ja yhteisöveroa 600 000 €. Veroprosentteja jouduttaneen korottamaan vuodelle 2018, koska tuolloin on valmistauduttava sotemuutoksen tuomiin järjestelyihin.
Kunta maksaa palkkoja 5,2 M€ ja sivukuja 1,4 M€. Kilpailukykysopimuksen lomarahaleikkaus vähentää menoja n 70 000 €. Merikarvian historia valmistuu (50 000 €), määrärahoja on varattu mm. Kräsouran saaren tie- ja siltamaksuihin 30 000 €, tieavustuksiin 45 000 €, Kiilarinteen alueella olevan Mainingin purkuun 20 000 €, vapaa-aikalautakunnan avustuksiin 30 000 €. Kunta ostaa edelleen jääaikaa Merikarvian jäähalli Oy:ltä 75 000 eurolla.
Merkittävää on työllistämispalveluiden (työllistämispalkat, työpaja ja kierrätyspaja) määräraha, 457 000 €, kasvua vuodeta 2015 161 000 €. Lisää panostetaan myös kuntamarkkinointiin (kasvua n 70 000 €) ja yritysten toiminnan kehittämiseen Prizzztech Oy:n (49 686 €) ostopalveluin, lisäystä runsaat 24 000 €. Kunnassa juhlitaan 100-vuotiasta Suomea 30 000 eurolla. Tekes-rahoitteisella hankkeella tuetaan kunnan johtamisen ja elinvoiman kehittämistä ostamalla konsulttipalveluksia lähes 50 000 eurolla, kunnan oma vastaava rahoitus virkamiestyönä. Panostus elinvoimaan on merkittävä.
Rakennusten ja alueiden kunnossapitoon ja rakennusmateriaaliin varataan 402 000 €. Kunta ostaa sähköä ja lämpöä 521 000 eurolla sekä vettä runsaalla 100 000 eurolla. Erilaisia avustuksia kunta maksaa 541 000 eurolla, suurimpana kotihoidon tuki 286 000 € ja osallistuminen pitkäaikaistyöttömien ns Kelaosuudenmaksuun (120 000 €).
Vuonna 2016 kunnan velkamäärä on hyvin alhainen kuntien keskiarvoihin verrattuna. Talousarviolainoja on vuoden 2016 lopulla 392 €/as. Tämäkin on ainoastaan seitsemännes valtakunnallisesta keskiarvosta. Vuoden 2014 miljoonaa euroa lukuun ottamatta kunta ei ole ottanut lainaa viime vuosina, eikä vuoden 2006 jälkeen ollenkaan talousarviolainoja. Kunnan lainamäärä oli huipussaan 2006, jolloin lainamäärä oli 3,6 milj. €. Toteutuneet hankkeet on voitu maksaa kassasta maksuvalmius säilyttäen.
Vuosien 2016 - 2018 investointisuunnitelman mukaan investoidaan 1-1,5 milj. € vuosittain. Vuoden 2017 investoinnit rajataan lähelle poistojen määrää siten, että investoinnit ovat 1,5 M€. Suuria hankkeita ei tällä kertaa ole, mutta runsaasti pieniä hankintoja.

Investointeja vuonna 2017:
• Asunto-osakkeiden osto 135 000 €
• Merijukolan karavaanialue 100 000 €
• Kauppatien risteyksen siirto 100 000 €
• Kauppasatamalaiturin korjaus 90 000 €
• Tulvatorjuntajärjestelyt 87 000 €
• Merikarvia-Tuorila kevyen liikenteen väylän valaistus 85 000 €
• Kiilarinteen remontteja, Ankkuri II 82 000 €
• Vesijohto Lammela 85 000 €
• Tuorilan teollisuusalue 67 000 €
• Kunnan viraston Atk-hankinnat 60 000 €
• Ala- ja yläkoulun digiloikka II ja lukion läppärit 55 000 €
• Koulukeskuksen astianpesukone 50 000 €
• Vesitornin korjaus 50 000 €
• Meritien valaistus 50 000 €
• Kiilarinteen Ankkurin, Reimarin ja Kuunarin sprinklerijärjestelmä 50 000 €
• Messinkimäen ja Tuorilantien kiinteistöjen lämmitysjärjestelmät 50 000 €
• Krookan katsomon kate 40 000(perustus) €, v. 2018 85 000 €
• Kiilarinteen keittopadat 40 000 €
• Kaavateiden asfaltointi 40 000€
• Paloaseman katon uusiminen 36 000 €
• Jätevedenpuhdistamon katos 36 000 €
• Kalasataman hankinnat 34 500 €
• Kaava-alueen vesi- ja viemärijohdot 30 000 €
• Kräsouran laituri ja retkipaikka 30 000 €
• Siirrettävät myyntikojut 25 000 €
• Brändön tievalot 19 500 €
• Koulukeskuksen tilasuunnittelu 15 000 €
• Aggregaatit 15 000 €
• Päiväkodin laulusalin lattia 15 000 €
Päivitetty 23.12.2016 - Tulostettava versio -
 
 
 Merikarvian kunta • Kauppatie 40, 29900 Merikarvia • puh. 044 7246 333 • etunimi.sukunimi@merikarvia.fi