Suomeksi in English på svenska
Ajankohtaista
Kuulutukset ja ilmoitustaulu
Ta­pah­tu­ma­luet­te­lo
Ajankohtaista > Kuulutukset ja ilmoitustaulu > Tarjouspyyntö Merikarvian kunnan asukashankintaprojektin ostopalveluista

Tarjouspyyntö Merikarvian kunnan asukashankintaprojektin ostopalveluista

Julkaistu 24.8.2017, päivitetty 25.8.2017

1. Hankintayksikön perustiedot

Merikarvian kunta, Kauppatie 40, 29900 Merikarvia

2. Hankittava palvelu

Tarjouspyyntö koskee Merikarvian kunnan ”#LiveMerikarvia” asukashankintahankkeen markkinointi-, materiaali- ja asiantuntijapalveluita ostopalveluina, jotka on tarkemmin kerrottu tämän tarjouspyynnön kohdassa 3, 4, 5 ja 12.

3. Hankeidea ja Merikarvia paikkakuntana.

Maaseudullakin on elämää.

Suomen kuvalehti määritteli vuodenvaihteessa 57 kaatuvaa kuntaa, joiden joukossa oli mm. Merikarvia Lehtiartikkelissa todettiin: ”Vuodesta toiseen kaatuvia kuntia on vaivannut krooninen väestökato, kuntiin jääneen väestön ikääntyminen ja keskivertoa heikompi kuntatalous. Kuntalaisten peruspalvelut ovat uhattuina.” Lisäksi sanotaan, että tällä hetkellä käynnissä on vieläkin suurempi kaupungistumisilmiö kuin 1960-luvulla, jolloin peltoja laitettiin pakettiin. Vallitseva ilmapiiri haastaa maaseudun aidon elinvoimaisuuden ja kyvyn tarjota eväitä onnelliseen elämään.

Suomessa on käynnissä erikoinen keskustelu ja vastakkaisasettelun hakeminen maaseudun ja kaupunkien välillä. Tälle keskustelulle on tyypillistä hämmentävien ilmaisujen käyttäminen maaseudusta ja alueen kunnista. ”Kurjistuva nälkä Suomi”, ”kuolevat kunnat”, ”etelän elätit”, listaa voi jatkaa.

Usein maaseudun kuntien elinvoimaa mitataan sen väestön määrällä. Asukaslukuaan kasvattavia kuntia pidetään yleisesti elinvoimaisina. Se on osittain oikein, mutta ei koko totuus: kuntien elinvoimaa tulee mitata niiden kyvyllä toteuttaa niille annettua perustehtävää, joka on kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen. Hankkeen suurena taustakysymyksenä on: löytyykö maaseutumaisista, pienistä ja väestöä menettävistä kunnista enää uskoa tulevaisuuteen? Uskomme että löytyy ja näitä tarinoita haluamme lähteä etsimään Merikarvialta.

Miksi juuri Merikarvia? Merikarvialla ei ole alettu kaivamaan vielä omaa hautaa, vaan kunnassa kehitetään kuntaa yhteisönä. Ihmisillä on tarve vaikuttaa omaa elinympäristöään koskeviin ratkaisuihin. Kunta on ollut tähän hyvä alusta. Sote- ja maakuntauudistuksen myötä ihmisten perustarve, eli halu vaikuttaa, ei muutu. Kuntaa pidetään hyvänä elinvoiman kehittäjänä siksi, että kunnan päättäjiä ja kuntalaisia kiinnostaa se, miten oma alue kehittyy. Ainakin Merikarvialla välitetään siitä, millainen sen asukkaiden elinympäristö on. Kyse on viime kädessä meille kaikille tutusta läheisyysperiaatteesta, jonka mukaan julkisen vallan päätökset tulisi tehdä mahdollisimman lähellä ihmisiä, niitä ihmisiä, joiden tarinan me haluamme nyt kertoa.

Mikä Merikarvia? Merikarvia on vireä, nykyaikaiset ja monipuoliset palvelut asukkailleen tarjoava kunta Satakunnassa. Kunta on monipuolisesti teollistunut ja palveluelinkeinoilla on merkittävä asema sekä työllistäjänä että palvelujen tuottajana asukkaille, yrittäjille ja matkailijoille.

Rannikkokunta Merikarvian suosittuja kohteita ovat meri, kalaisa joki ja kaunis Ouran saaristo. Upeat saaristomaisemat houkuttelevat viivähtämään meren äärellä. Valtatie E8 luo hyvät yhteydet etelästä ja pohjoisesta tuleville. Valtakunnallisen matkailutiestatuksen omaava Pohjanlahden rantatie kulkee lähellä merta, idyllisten rantakylien ja Merikarvian kirkonkylän läpi.
Merikarvian kunta on toteuttanut useita ALMA-, ELMA- ja MAKE- kauden kehittämishankkeita. Kuntamme päättäjät ovat vieneet systemaattisesti eteenpäin yrittäjien- kuntalaisten- sekä vapaa-ajan asukkaiden toivomuksia toimintaedellytysten parantamiseksi. Kuntamme kirjanpito-, työnajan ja -laadun ym. taloushallinnon seurantajärjestelmät on laadittu palvelemaan myös hankkeissa vaadittavaa tarkkuutta ja tasoa.

4. Hankkeen tarve ja tausta

Kunta on ollut halukas profiloitumaan maaseudun asukashankinnassa ja hanke on ollut itämässä pitkään. Kunnan asukasluvun muutostrendi on ollut laskeva jo vuosikymmeniä ja ikärakenteesta puuttuvat erityisesti nuoret aikuiset ja työikäiset. Valtuuston kokouksessa 30.6.2016 asiasta tehtiin useampikin aloite valtuutettujen taholta, joten projektia aloitettiin tosissaan valmistelemaan. Kehittämispäällikkö esitteli toimenpiteitä, joiden kautta kunta voisi luoda edellytyksiä maaseudun asukasluvun kasvuun 12.9.2016 valtuuston iltakoulussa. Esiin nousivat useat viestinnän innovatiiviset muodot, joiden kohteena olivat maaseudulta pois muuttaneet, vireän maaseutumaisen kunnan elämänmenoon tykästyneet ja erityisesti sellaiset nuoret aikuiset, jotka haluavat tuoda mukanaan työtä ja toimeentuloa mukanaan, eivät vain siirtyä sen perässä muualle. Tämän lisäksi myös eläkepäiviä suunnittelevat sopivat kohderyhmään. Hankkeella olisi tarkoitus luoda sellaista viestinnän rakenteita ja sisältöä, joka toisi esille maaseudulla asumisen mahdollisuuksia ja edellytyksiä tarinoiden ja henkilökuvien kautta.

5. Hankkeen tavoitteet

Tavoitteena on luoda markkinointikampanja, jonka kautta kerrotaan eri viestintäkeinojen ja tarinoiden (kasvojen) kautta siitä, että Merikarvialla on elinvoimaa. Konkreettisena osoituksena hankkeen tavoitteista on saada kunnan väkiluku nousuun ja kertoa maaseudun asumisen mahdollisuuksista. Tavoitteena on pilotoida leaderin kumppanuutta kunnan kanssa projektissa, joka tähtää maaseudun profiilin nostattamiseen asumisen ja elämisen ympäristönä. Tavoitteena on lisäksi löytää innovatiivisia tapoja lähestyä potentiaalisia maalle muuttajia ja tehdä uusia avauksia asukashankinnassa.

6. Sovellettavat säädökset ja hankintamenettely

Hankinta tehdään julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) ja tilaajavastuulain (1233/2006) mukaisesti. Hankinnassa noudatetaan avointa menettelyä.
Tarjouskilpailusta suljetaan pois sellainen tarjous tai tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen.
Tarjouksen pyytäjä pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä mitään jätetyistä tarjouksista.

7. Tarjousten laatimismenettely

Hankinnasta on lähetetty ilmoitus 24.8.2017 sähköiseen verkkopalveluun HILMAan: www.hankintailmoitukset.fi.
Tarjouspyyntö liitteineen on lisäksi tämän jälkeen julkaistu kunnan kotisivuilla osoitteessa www.merikarvia.fi.
Tarjoukset tulee laatia käyttäen liitteenä olevaa ostopalvelutarjouslomaketta.
Ellei ostopalvelutarjousta ole laadittu tarjouspyynnön sekä sen liitteiden mukaisesti, se voidaan jättää huomioon ottamatta.

8. Tarjoukseen liittyvät asiakirjat

Ostopalvelun myyjän on liitettävä tarjoukseensa seuraavat asiakirjat:
Tarjoajan on sitouduttava, että se kuuluu kauppa-, yhdistys- tai säätiörekisteriin; ote ei saa olla kolmea kuukautta vanhempi.
Tarjous on allekirjoitettava. Ostopalvelun tarjoaja on vastuussa siitä, että tarjouksen on allekirjoittanut toimivaltainen henkilö.

9. Tarjouksen ja tarjoajan kelpoisuus

Ennen tarjouksen kokonaistaloudellisuuden arviointia selvitetään tarjouksen ja tarjoajan kelpoisuus. Tarjoaja tai tarjous voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta seuraavissa tapauksissa:
- tarjous on tullut perille myöhästyneenä
- tarjoajaa ei todeta kelpoiseksi
- tarjous ei ole tarjouspyynnön mukainen
- tarjouksessa on lisäehtoja, jotka ovat tarjouspyynnön ja/tai sen perusteena olevan ohjeistuksen vastaisia -
- tarjoukseen liitettäviä asiakirjoja puuttuu.

10. Vähimmäisehdot / Tarjouspyynnön ehdottomat vaatimukset
Ehdottomat vaatimukset:

- Ostopalvelujen tuottajalla tulee olla koko sopimuskauden kattava vastuuvakuutus.
- Tarjoajan tulee täyttää tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset. Kirjallinen selvitys ostopalvelujen tuottajan kuulumisesta kauppa-, ennakkoperintä-, työnantaja- ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin tulee toimittaa viimeistään ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista.

11. Hankinta-asiakirjojen julkiseksi tuleminen

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 6 §:n mukaisesti hankintaasiakirjat (ostopalvelutarjoukset ja vertailupöytäkirja) tulevat julkisiksi siltä osin kuin ne eivät ole lain 24 §:n mukaisesti salassa pidettäviä, kun ostopalvelun hankintasopimus on allekirjoitettu. Hyväksytyn tarjouksen toteuttamissuunnitelma julkistetaan ostopalvelusta tiedotettaessa.

Asianosaisella on kuitenkin oikeus ennen ostopalvelun hankintasopimuksen allekirjoitusta saada viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 11 §:n mukaisesti tieto toisen tarjoajan tarjouksen sisällöstä lukuun ottamatta liike- ja ammattisalaisuuksia. Kokonaishinta ei ole liike- ja ammattisalaisuus.

12. Ostopalvelujen laajuus ja sisältö

Ostopalvelu koskee markkinointihankkeen kokonaisuutta, ei tiettyä osaa hankinnasta. Markkinointihanke toteutetaan vuosien 2017 ja 2018 aikana.

1. HANKKEEN HALLINNOINTI, YHTEISTYÖ JA INTEGRAATIO
• Suunnittelu, toimenpiteet ja aikataulutus 2017-2018
• Säännölliset kuukausittaiset markkinointi-/seurantapalaverit (Merikarvia/Pori)
• Eri henkilöhahmojen tarinoiden keruu ja haastattelut

2. HANKKEEN TARINOIDEN LUOMINEN
• Vahvan tarinallisen ilmeen rakentaminen ja dramaturgia
• Bränditarinan luominen leimallisesti aluetta kuvaamaan

3. VISUAALISEN ILMEN RAKENTAMINEN
• Väri- ja kuvamaailma nousee maaseudulle tyypillisistä aihepiireistä ja elementeistä
• Typografia
• Toistuu kaikissa hankkeen –materiaaleissa ja kanavissa
• Brändiohjeisto markkinointikampanjan tueksi ja hankkeen hallinnoijan käyttöön jatkossa

4. ERILLISEN MARKKINOINTISIVUSTON LUOMINEN
• Verkkosivuston nimi esimerkiksi visitmerikarvia.fi
o Visuaalinen toteutus, paljon kuvia ja tunnelmaa
o Sisällytetään liikkuvaa kuvaa (sisältö saadaan nettitv-toteutuksen myötä)
o Mukautuva verkkosivutoteutus (toimivat vastaavanlaisesti ja asianmukaisesti niin
mobiililaitteissa kuin tietokoneissakin)
• Sisältää Visit Merikarvia –Facebook –sivuston perustamisen
o Sivun perustaminen (avaaminen heti, kun nimi ja logo valmiina)
o Perustietojen kirjaaminen
o Brändi-ilmeen mukaisten profiili- ja kansikuvien suunnittelu ja liittäminen sivulle

5. SISÄLLÖNTUOTANTO
• Luodaan säännöllisesti sisältöä, joka vaikuttaa ihmisten tunteisiin ja päätöksiin
o Teksti
o Kuva
o Videokuva
• Roolit ja vastuuhenkilöt (Merikarvian kunta/markkinoititoimija) sovitaan yhteistyön
alkaessa

6. VIDEOTUOTANTOA OSANA TARINANKERRONTAA MAASEUDUN ASUMISESTA
• Laadukas ja ammattimainen tuotanto
• Huomioidaan Visit Merikarvia eri aihepiireittäin (tontit, asunnot,
työpaikat/koulut/päivähoito, matkailu/tapahtumat, harrastukset)
• Tarinoita sekä kunnan sisältä nykyisiltä asukkailta että ulkopuolelta entisiltä/tulevilta
merikarvialaisilta)
• Yhdistetään henkilökuva sekä eri aihepiirit – kokemus, tunnelma, elämys, huumori,
asiapitoisuus
• 4 jaksoa/aihepiiri (yhteensä 20 jaksoa/2 vuotta 2017-2018)
• noin 40 sek - 1,5 min/jakso
• Luodaan ja ylläpidetään YouTube -julkaisukanavaa (Visit Merikarvia –kanava)
• Kohteissa on maininta/mainos/QR -koodi, josta pääsee katsomaan paikkaan/aiheeseen liittyvän jakson
• Voidaan tarvittaessa hyödyntää tv-mainoksina

7. SOSIAALINEN MEDIA
• Visit Merikarvia -sosiaalisen median kampanjan suunnittelu ja toteuttaminen
• Kanavina Facebook, YouTube sekä muut yhdessä päätettävät ja kampanjaan soveltuvat kanavat
• Viikoittaiset julkaisut (sisältö, aktivointi, tarinat, tarjoukset/kilpailut)
• Toteutetaan 2017-2018 aikana

8. MARKKINOINTIMATERIAALIT
• Yleisesite (matkailu/markkinointi)
• Jakomateriaali(t)(flyer tai vastaava)
• Roll-up (1-2kpl)

9. MESSUSUUNNITTELU
• Visit Merikarvian –ilmeen mukaisen messukonseptin suunnittelu
o Messusomisteiden ja –rakenteiden suunnittelu
o Yhtenäinen ilme
• Messukohteet esimerkiksi matkailu, rakentaminen ja alihankinta. Lisäksi osallistutaan
mahdollisesti kuntatapahtumiin, Meripäiville sekä Pori Jazzeille.
• Messuosaston rakentaminen tarvittaessa erilliskorvauksena + kilometrikorvaukset verohallinnon ohjeistuksen mukaisesti

10. SÄHKÖISTEN JÄRJESTELMIEN LUONTI JA INTEGROINTI HANKKEESEEN
- asiakkuuden hallinnan helpottamiseksi
- mobiilisovellus palvelemaan käyttäjiä
Lisäksi tarjoajan tulee huolehtia, että kaikkiin sähköisiin ja painettuihin tuotteisiin tulee EU-hankkeessa vaadittavat logot ja ilmoitukset. Lisäksi tarjoaja huolehtii, että tuotettava materiaali täyttää Leader-hankkeen raja-aidat.
Kaikkien sähköisten ja fyysisten materiaalien ja palveluiden tulee olla tilaajan käytössä myös hankkeen jälkeen. Kaikkien hankkeessa laadittavien sähköisten palveluiden tulee olla yhteensopivia Merikarvian kunnan omien sähköisten järjestelmien kanssa ja tarjoaja on velvollinen järjestämään ja ratkomaan yhteensopivuusongelmat hankkeen aikana osana tarjousta.
Tarjoajan tulee edellä mainittujen tietojen perusteella esittää kunkin tehtäväkokonaisuuden toteuttamista koskeva toteuttamissuunnitelma. Toteuttamissuunnitelma kuvataan tarjouksessa kokonaisuudessaan. Toteuttamissuunnitelmassa arvostetaan ennen kaikkea leimallisesti Merikarviaan soveltuvia ratkaisuita ja visuaalisuutta.
Tarjouksen tulee koskea kaikkia edellä mainittuja tehtäviä. Osatarjouksia ei hyväksytä, mutta katsomme tarjoajan eduksi tehdä alihankintayhteistyötä kumppaniyritysten kanssa. Kumppaniyritykset ja heidän toiminnallinen ja rahallinen osuus tulee olla selkeästi esillä tarjouksessa.
Edellä mainitut videoiden lukumäärät ja markkinoinnin painopisteet ovat arvioita ja enimmäismääriä. Toteutukseen voidaan tarjouksessa esittää myös toisenlaisia ehdotuksia, jotka voidaan hyväksyä/hylätä toimeksiantajan yksipuolisella tulkinnalla.
Kaikkia markkinointihankkeen toimenpiteitä ei toteuteta yhtäaikaisesti, vaan niiden aikatauluttamisesta ja jaksottamisesta sovitaan erikseen tarkemmin valitun tarjoajan kanssa hankkeen toteutuksen yhteydessä.
Tarjoaja on tarjouksessaan nimettävä tarjoamiensa tehtäväkokonaisuuksien vastuuhenkilöt ja koko projektin vastuuhenkilö.

13. Tarjousten valintaperuste ja arviointikriteerit

Kunta tekee ostopalvelujen hankintapäätöksen seuraavien kokonaistaloudellisten arviointiperusteiden mukaan. Arviointikriteerejä on kolme ja ne ovat:

- kokonaistarjouksen hinta
- kokonaistarjouksen soveltuvuus #LiveMerikarvia-hankkeen suunnitelmaan
- Esimerkkivideon laatu ja soveltuvuus

Kokonaistarjouksen tulee sisältää mahdolliset matka- ja majoituskustannukset sekä tarjoajan teknisten työvälineiden käytön.
Tilaaja vastaa kokousten ja muiden tilaisuuksien tila- ja tarjoilujärjestelyistä sekä niistä aiheutuvista kustannuksista.
Tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin.

Kokonaistaloudellista edullisuutta arvioidaan seuraavin perustein:

Hinta (pisteet enintään 40)
Kokonaishinta asukashankintahankkeen kaikkien tehtäväkokonaisuuden toteuttamiseen liittyvistä palveluista tämän tarjouspyynnön mukaisessa laajuudessa. Halvin tarjous: 40p 40 %

Kokonaistarjouksen soveltuvuus #LiveMerikarvia-hankkeen suunnitelmaan (pisteet enintään 40)
Suunnitelma on esitetty kohdassa 12. Lisäksi tarjouksessa on perusteltava miten juuri valittu tuottamistapa vastaa nykyisiin moderneihin markkinointivaatimuksiin ja miten valittu tuottamistapa erottuu massasta. Valinnassa painotetaan innovatiivisia ratkaisuja, hyvässä positiivisessa merikarvialaisessa hengessä. 40%

Esimerkkivideon laatu ja soveltuvuus (pisteet enintään 20)
Tarjouksen mukana on tuotettava esimerkkivideo siitä, miten tarjoaja toteuttaa hankkeen tarinalliset videot. Videosta on tultava ilmi sen markkinointi-idea ja videon laatu. Video on toimitettava joko linkkinä tai tiedostona usb-tikulla. Video on pystyttävä todentamaan tarjouksenjättäjän tai alihankkijan tekemäksi. 20%

Yhteensä 100 p 100%


14. Muita tarjouksen laatimiseen liittyviä seikkoja

Hankintapäätös lähetetään sähköisesti (pdf-muodossa) kaikille tarjouksen jättäneille. Tarjoajan on tarjouslomakkeessa ilmoitettava sähköpostiosoite, johon hankintapäätös lähetetään.
Osatarjouksia ei hyväksytä, mutta yhteistarjoukset alihankintana eri kumppaniyritysten kanssa ovat hyväksyttäviä ja suotavia.
Kaikki välttämättömät kustannukset on sisällytettävä ostopalvelun hintaan.
Palvelujen tuottajalla ei ole oikeuttaa vaatia kunnalta korvausta tarjouksen tekemisestä.

Palveluntuottajaa pyydetään ilmoittamaan tarjouksen liike- ja ammattisalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot. Tarjoajan on merkittävä toimittamaansa aineistoon selkeästi, mitkä tiedot se katsoo kuuluvan liike- tai ammattisalaisuuden piiriin (viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain eli ns. julkisuuslain 24 §) ja erotettava nämä tiedot selvästi muusta aineistosta tarjouksessaan. Toteuttamissuunnitelmat eivät ole liike- ja ammattisalaisuuden piiriin kuuluvia tietoja. Hankintayksikkö päättää mahdollisesta salassapidosta. Tarjouksen kokonaishinta on julkinen tieto.

Hankintasopimus ei synny hankintapäätöksen tiedoksiannolla vaan edellyttää erillistä kirjallista sopimusta.
Palvelun siirtäminen, peruuntuminen tai hankkimatta jättäminen ei aiheuta maksuvelvollisuutta ostajalle. Palvelun tuottajalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle.

15. Sopimuskausi ja sopimuksen voimassaolo

Hankintasopimus koskee hankkeen toteutusaikaa 11.9.2017 – 31.12.2018 allekirjoituspäivästä lukien hankkeen päättymiseen saakka.
Hankintasopimukseen sisältyy kahden (2) kuukauden irtisanomismahdollisuus
16. Hintojen tarkistaminen sekä laskutus- ja maksuehdot
Ostopalvelujen hinnat määräytyvät hyväksytyn tarjouksen mukaisesti.
Laskutus- ja maksuehdot Laskutus suoritetaan tehdyn työn perusteella kuukausittain jälkikäteen. Laskuissa tulee eritellä työn suorittajan nimi, työn ajankohta, määrä (päivää/tuntia/tuote), yksikköhinta ja työn sisältö. Maksuehto 21 vrk netto. Viivästyskorko on korkolain mukainen.

Merikarvian kunnan laskut tulee toimittaa osoitteeseen:

Merikarvian kunta, kirjanpito
Kauppatie 40
29900 Merikarvia
Kunnan LY-tunnus on 0135202-4

Laskun loppusummaan lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

17. Alihankinta

Tarjouksesta on käytävä ilmi ne tehtävät, jotka on tarkoitus suorittaa alihankintana, ja keskeisten alihankkijoiden nimet. Tarjoaja vastaa myös alihankintana tehdystä työstä, jonka tulee vastata ostopalvelulle tarjouspyynnössä asetettuja vaatimuksia.

18. Muut sopimusehdot

Osapuolet sitoutuvat siihen, että sopimuskauden aikana tapahtuvista toiminnan oleellisista muutoksista ilmoitetaan sopijaosapuolelle.
Tätä sopimusta koskevat erimielisyydet käsitellään ensisijaisesti sopijaosapuolien neuvotteluilla ja vasta toissijaisesti Satakunnan käräjäoikeudessa.

19. Tarjouksen sisältöä ja esittämistä koskevat vaatimukset

Tarjous toteutetaan tarjoajan tekemänä vapaassa ulkoasussa kuitenkin seuraavin sisältövaatimuksin, jossa kukin kokonaisuus on toisistaan erotettavissa ja järjestyksessä:

Perustiedot/kansilehti: Tarjouksen tekijä ja yhteystiedot

sivu 1: Hintatiedot: kokonaishinta ja erittelyt
sivu 2: Tehtäväkokonaisuuksien toteuttamissuunnitelmat

Tarjouksen voimassaolo Tarjouksen tulee olla voimassa 30.9.2017 saakka
Ennen hankintasopimuksen tekemistä tarkistetaan tiedot verojen ja julkisten maksujen maksamisesta.

20. Tarjousten jättäminen

Tarjoukset pyydetään toimittamaan suljettuna kirjeenä tai sähköpostitse 8.9.2017 klo 12.00 mennessä. Tarjouksessa oleva video on lähetettävänä joko sähköpostin liitteenä olevana likkinä, esim youtube tai kirjekuoressa usb-muistitikulla muodossa, jonka voi avata tavallisilla videotoisto-ohjelmilla (.avi, .mov jne)

Postiosoite: Merikarvian kunta, Kauppatie 40, 29900 Merikarvia
sähköpostiosoite: kirjaamo@merikarvia.fi

Kuoren päälle tai sähköpostin aiheeksi merkintä ”Tarjous #LiveMerikarvia -markkinointihanke”.

21. Lisätiedot

Mahdolliset tarjousten laadintaa koskevat kysymykset sekä tarjouspyyntöön liittyvät lisäkysymykset tulee esittää 1.9.2017 mennessä sähköpostilla: aki.ruotsala@merikarvia.fi Sähköpostin otsikoksi tulee merkitä ”Lisätietopyyntö / #LiveMerikarvia-hanke”.

22. Tarjouspyynnön liitteet

1.Tarjouslomakkeet.( ks. edellä kohta 19)

Merikarvialla 24.8.2017
Merikarvian kunta
Aki Ruotsala
kehittämispäällikkö
Tarjouspyyntö word-tiedostona (Word(docx)-asiakirja, 31 kt)
Tarjouslomakkeet (Muu dokumentti, 18 kt)
Perustietolomake (Word(docx)-asiakirja, 15 kt)
Päivitetty 25.8.2017 - Tulostettava versio -
 
 
 Merikarvian kunta • Kauppatie 40, 29900 Merikarvia • puh. 044 7246 333 • etunimi.sukunimi@merikarvia.fi