Suomeksi in English på svenska
Ajankohtaista
Kuulutukset ja ilmoitustaulu
Ta­pah­tu­ma­luet­te­lo
Ajankohtaista > Kuulutukset ja ilmoitustaulu > Porin perusturva tiedote, vanhuspalveluita kehitetään kokonaisuutena

Porin perusturva tiedote, vanhuspalveluita kehitetään kokonaisuutena

Julkaistu 9.10.2020
Näkyvissä 9.10.2020 - 30.11.2020
Porin perusturvan vanhuspalveluissa on kehitetty uudenlaisia toimintamuotoja palveluiden monipuolistamiseksi. Satakunnassa väestö ikääntyy, joten toimintaa suunniteltaessa on huomioitava ikärakenteen muutos ja palveluiden tarkoituksenmukaisuus pitkällä aikavälillä. Tulevaisuudessa Satakunnassa tarvitaan nykyistä enemmän esimerkiksi muistisairauksien sekä päihde- ja mielenterveyden hoidon palveluita, joten perusturva kehittää toimintaansa jo nyt kohdennetumpaan suuntaan. Tavoitteena on kohdentaa palveluita asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

Perusturva on kuluvan syksyn aikana panostanut merkittävästi esimerkiksi kotihoidon kehittämiseen erilaisin toimenpitein. Palveluita on syksyn 2020 aikana tehostettu muuttamalla kotihoitoa ympärivuorokautiseksi palveluksi. Ympärivuorokautinen kotihoito käynnistettiin aluksi Merikarvialla, jossa työntekijät ovat innokkaasti tarttuneet uudenlaiseen toimintamalliin. Uuden toimintamallin myötä asiakkaalle voidaan tarjota palveluita myös yöaikaan, joten asiakkaan henkilökohtaiset tarpeet ja toiveet tulevat entistä paremmin huomioiduiksi. Kotihoidon ympärivuorokautista toimintaa laajennetaan asteittain myös Poriin ja Ulvilaan, kun parhaillaan käynnissä olevien 23 uuden kotihoidon työntekijän rekrytoinnit saadaan toteutettua.

Toinen merkittävä panostus liittyy omaishoidon kehittämiseen. Omaishoitoa on kehitetty nostamalla omaishoidon tuen palkkioita ja avaamalla omaishoitajille mahdollisuus hyödyntää palveluseteliä lakisääteisten vapaapäivien toteuttamiseen. Mahdollisuus palveluseteliin lisää omaishoitajan valinnanvapautta tarjoamalla mahdollisuuden valita hoitopaikka.

Kolmas panostus kotihoidon kehittämiseen on ateriapalvelun palvelusetelin tarjoaminen kotihoidon ja omaishoidontuen asiakkaille. Palveluseteli on tarkoitettu niille säännöllisen kotihoidon sekä omaishoidon tuen asiakkaille, joille on tehty palvelutarpeen arviointi. Palvelusetelin avulla asiakas saa valita ateriansa mieleiseltään perusturvan palvelusetelituottajalta. Asiakkaan valitsema ateria toimitetaan kotiin sovittuna ajankohtana tai asiakas voi käydä aterioimassa valitsemassaan lounaspaikassa, mihin palveluseteli käy. Ateriapalvelu tukee asiakkaiden terveydentilan sekä toimintakyvyn ylläpitoa ja kotona asumista.

Kotihoidosta palveluasumiseen – asiakkaan tarve ratkaisee

Vanhuspalveluissa asiakkaalle tarjottujen palveluiden lähtökohtana on asiakkaan yksilöllinen palveluiden tarve. Jokaisen asiakkaan kohdalla mietitään hänen kannaltaan paras ratkaisu. Jos asiakkaan turvallinen kotona asuminen ei ole enää mahdollista kotihoidon palveluista huolimatta, hänen kanssaan pohditaan vaihtoehtoisia asumismuotoja. Perusturva järjestää ympärivuorokautista hoitoa niille, jotka sitä tarvitsevat. Yhteydenotto perusturvan palveluohjaajiin on välttämätön, jotta asiakkaan ohjautuminen hänelle tarkoituksenmukaisten palveluiden piiriin voidaan käynnistää. Vanhuspalveluiden palveluohjaajat neuvovat ja selvittävät asiakkaan ja omaisten kanssa eri vaihtoehdot, sekä käynnistävät hakemukset muun muassa ympärivuorokautiseen hoitoon.

Palveluasumisen tarkoituksenmukaisin muoto riippuu asiakkaan yksilöllisistä tarpeista. Porin seudulla on tarjolla useita senioriasuntoja, joissa asiakas asuu itsenäisesti ostamiensa palveluiden tukemana. Myös perusturva tarjoaa erilaisia asumisen muotoja. Perhehoito ja ryhmäkotiasuminen tarjoavat turvallista, kodinomaista asumista esimerkiksi yksinäisille ja turvattomuutta kokeville.

Perusturva on kuluvan vuoden aikana lisännyt perhehoidon ja ryhmäkotiasumisen paikkoja. Myös tehostetun palveluasumisen yksiköissä toimintaa on kehitetty ja huomiota on kohdistettu erityisesti asumisen laatuun. Asukkaiden käytössä on yhden hengen huoneita, joiden kautta voidaan parantaa asumisen yksityisyyttä ja mukavuutta. Esimerkiksi aviopareilla, pariskunnilla ja sisaruksilla on kuitenkin edelleen mahdollisuus asua yhteisissä huoneissa.

Kehittämistyöllä kohti toimivampaa palvelujen kokonaisuutta

Ikääntyneiden palveluissa tehdyt toimenpiteet ovat alkua kokonaisvaltaiselle vanhuspalveluiden palvelurakenteen muutokselle, jonka kautta palveluiden painopistettä siirretään valtakunnallisten linjausten mukaisesti kotihoitoon ja kotiin annettaviin palveluihin. Muutosten avulla pyritään mahdollistamaan yhä useamman ikääntyvän turvallinen kotona asuminen. Muutokset tarkoittavat pitkällä aikavälillä sitä, että tehostetun ympärivuorokautisen hoidon paikkoja vähennetään hallitusti, jotta ennaltaehkäiseviä palveluita, varhaista tukea ja nykyistä laajempia kotihoidon palveluita voidaan tarjota entistä useammalle.

Tulevaisuudessa myös asiakkaiden itsenäistä ja turvallista asumista tukevien digitaalisten ratkaisujen, kuten esimerkiksi lääkeannostelijoiden, liesivahtien tai etähoivalaitteiden, merkitys tulee korostumaan. Samoin vapaaehtoistyöllä ja kolmannella sektorilla on merkittävä rooli ikääntyneiden palveluiden monipuolistajana ja ennaltaehkäisevien palveluiden tarjoajana. Tärkeää ennaltaehkäisevää työtä tehdään Vapaaehtoiskeskus Liisassa, jossa koulutetaan tänäkin syksynä uusia vapaaehtoisia.

− Talousarvion yhteydessä esitettyjen säästötoimenpiteiden kohdalla jouduttiin miettimään myös ei-lakisääteisten palveluiden, kuten ennaltaehkäisevien palveluiden, roolia. Perusturvalautakunta keskusteli esityksistä laajasti. Perusturvassa päädyttiin siihen, että ennaltaehkäisevien palveluiden merkitys on niin suuri, ettei niistä haluta säästää, perusturvalautakunnan puheenjohtaja Sonja Myllykoski kertoo.

Perusturva haluaa tarjota ikääntyville asiakkailleen laadukkaita ja turvallisia palveluita. Palveluiden laatua valvotaan vuosittain toteutettavien valvontakäyntien avulla. Valvontakäynnit tehdään sekä perusturvan omiin ympärivuorokautisen hoidon yksiköihin, että yksityisiin ostopalveluyrityksiin. Valvontakäyntien ohella palveluiden laatua seurataan myös omais- ja asiakastyytyväisyyskyselyjen kautta, jotka on toteutettu ja toteutetaan vuosittain sekä perusturvan omissa, että ostopalveluyksiköissä. Perusturva tekee myös ennalta ilmoittamattomia tarkastuskäyntejä. Palvelun laadun seuranta on keskeinen osa toimintaa ja sen kehittämistä.

Lisätietoja antavat:
Sonja Myllykoski, perusturvalautakunnan puheenjohtaja, puh. 044 344 1366
Pirjo Rehula, vanhuspalveluiden johtaja, puh. 044 701 4463
Päivitetty 9.10.2020 - Tulostettava versio -
 
 
 Merikarvian kunta • Kauppatie 40, 29900 Merikarvia • puh. 044 7246 333 • etunimi.sukunimi@merikarvia.fi
Sivuston toteutus: Hakosalo Innovations Oy